Polsko-niemiecki program

Menu

Stypendium polsko-niemieckie

Stowarzyszenie “Międzynarodowe Programy Dziennikarskie” (Internationale Journalisten-Programme IJP) organizuje program stypendialny skierowany wyłącznie do polskich oraz niemieckich dziennikarzy.
W ramach stypendium maksymalnie 5 dziennikarzy z Polski otrzyma możliwość pracy w charakterze redaktora gościnnego w jednej z niemieckiej redakcji. Równolegle niemieccy dziennikarze będą mogli ubiegać się o dwumiesięczny pobyt w redakcjach polskich.

Cel

“Międzynarodowe Programy Dziennikarskie” IJP to stowarzyszenie użyteczności publicznej oferujące młodym dziennikarzom szeroką gamę programów stypendialnych. Założeniem takiej międzynarodowej wymiany jest umożliwienie obu stronom poznania drugiego kraju poprzez pracę w renomowanych mediach.

Dzięki stypendium dziennikarze z Niemiec i Polski będą mieć możliwość wyrobienia sobie poglądu  na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej oraz kulturalnej, a także życia codziennego w kraju gospodarza na podstawie informacji z pierwszej ręki. Jest to niepowtarzalna szansa współpracy z kolegami po fachu z innego kraju oraz poznania innego niż własny krajobrazu medialnego.

Program jest wspierany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec oraz sponsorów prywatnych. Program niemiecko-polski - jak wszystkie programy stypendialne IJP - jest organizowany w formule non-profit. Dalsze informacje dostępne są pod adresem www.ijp.org.

Stypendium

Stypendium rozpoczyna się dwudniowym seminarium wprowadzającym. Uczestnicy przenoszą się na osiem tygodni do polskich oraz niemieckich redakcji. Seminarium końcowe odbędzie się w Niemczech lub w Polsce.

Stypendium w wysokości 3.000 euro wypłacane jest jednorazowo. Suma ta powinna pokryć część kosztów podróży, wyżywienia, mieszkania oraz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie pobytu. Wynagrodzenie pracy na miejscu nie jest przewidziane. Niemożliwe jest także przesunięcie terminu odbycia stypendium.

Po dwóch miesiącach program się nie kończy. Wszyscy stypendyści są zaproszeni do dalszej współpracy ze stowarzyszeniem oraz do uczestnictwa w spotkaniach absolwentów.

Podanie

O stypendium ubiegać się mogą polscy i niemieccy dziennikarze w wieku od 23 do 35 lat, którzy regularnie pracują jako redaktorzy, wolontariusze lub współpracownicy w niemieckiej lub polskiej rozgłośni radiowej, telewizyjnej, w wydawnictwie prasowym lub redakcji internetowej.

Od niemieckich kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego, od uczestników z Polski zaś znajomość języka niemieckiego.

Podania muszą wpłynąć do 30 czerwca  2020 roku. Proszę o przesłanie dokumentów w postaci JEDNEGO  PLIKU PDF na adres emailowy andrievskaya@ijp.org. W temacie e-maila prosimy o wpisanie "IJP Polenprogramm".

Kandydaci proszeni są o przesyłanie następujących dokumentów w języku niemieckim:

  • Tabelaryczny życiorys ze zdjęciem

  • List motywacyjny

  • Opinia szefa redakcji (opinia powinna zawierać: potwierdzenie dziennikarskiego charakteru wykonywanej pracy oraz zgodę na dwumiesięczny pobyt za granicą, akceptowane są opinie po polsku)

  • Maksymalnie trzy próbki pracy, dziennikarze radiowi oraz telewizyjni proszeni są o przesyłanie materiałów wyłącznie w formie tekstowej lub jako link internetowy

  • Dokumenty potwierdzające kompetencje językowe (certyfikaty, szkoły językowe, itp.)

  • Preferencje dotyczące miejsca odbycia stipendium

Pod uwagę brane będą wyłączenie podania zawierające komplet dokumentów. Wyboru kandydatów dokonuje jury w oparciu o podania wysłane do 31 lipca 2020 roku. Nie ma możliwości zmiany decyzji jury na drodze prawnej.

Sponsorzy