Polsko-niemiecki program

Menu

Stypendium polsko-niemieckie

Stowarzyszenie „Międzynarodowe Programy Dziennikarskie“ (IJP) organizuje w 2023 roku kolejny program stypendialny dla dziennikarzy, którzy chcieliby przez sześć do ośmiu tygodni zajmować się konkretnymi zagadnieniami związanymi z energią i zmianami klimatu.

Możliwość skorzystania z udziału w programie ma dziesięciu dziennikarzy z Polski i Niemiec.
 

Cel

Stypendium umożliwia dziennikarzom poznanie kraju-gospodarza programu z perspektywy korespondenta zagranicznego, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i wymianę wiedzy. Stypendyści zdobędą bardziej pogłębioną i bardziej szczegółową wiedzę z zakresu klimatu i energii, otrzymując możliwość pracy nad wybranymi zagadnieniami, współpracy w międzynarodowym gronie oraz doskonalenia swych kwalifikacji. W czasie trwania stypendium uczestnicy programu „Klimat i Energia” zapoznają się z transgranicznym projektem 
pozyskiwania informacji na wspólnie wybrany temat.
 

Stypendium

Program stypendialny zainauguruje tematyczne seminarium wprowadzające. Następnie dziennikarze udadzą się do wybranych redakcji różnych typów mediów. Dziennikarki i dziennikarze z Niemiec gościć będą w czasie trwania stypendium w środkach masowego przekazu w jednym z ww. krajów, a dziennikarzy zagranicznych przyjmą w tym czasie do siebie redakcje niemieckich mediów. IJP wybiera je w porozumieniu ze stypendystami, biorąc pod uwagę ich zainteresowania i  kwalifikacje. Stypendyści uczestniczą w pracy goszczących ich redakcji, ale realizują też własne materiały i przesyłają korespondencje do redakcji w swoim kraju. Podczas trwającego od sześciu do ośmiu tygodni pobytu  stypendialnego dziennikarze poznają bliżej goszczący ich kraj, nawiązują osobiste kontakty z koleżankami i kolegami po fachu oraz pogłębiają wiedzę w zakresie klimatu i energii. Na trzydniowym seminarium końcowym uczestnicy programu zostaną poproszeni o przedstawienie 3- stronicowego sprawozdania podsumowującego ich doświadczenia oraz o przekazanie materiałów dziennikarskich zrealizowanych w czasie pobytu stypendialnego. 

Wszystkich stypendystów zachęca się do utrzymywania nawiązanych kontaktów za pośrednictwem grupy absolwentów programu z Niemiec i z ponad 45 innych krajów.

Stypendium w wysokości 3 800 euro wypłacane jest jednorazowo. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie części kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Uczestnicy sami ponoszą dodatkowe koszty.
 

Podanie

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarki i dziennikarze z ww. krajów, redaktorzy i freelancerzy z różnych środków masowego przekazu - prasy, radia, telewizji i mediów elektronicznych. 

Znajomość języka kraju goszczącego nie jest wymagana. Pożądany jest niezbędny do pracy poziom zaawansowania w zakresie znajomości języka angielskiego.

 

Do wniosku o stypendium należy załączyć:

  • Tabelaryczny życiorys 
  • Opinię kierownika działu lub redaktora naczelnego wyrażającą też poparcie dla składanej aplikacji
  • dwie próbki materiałów tekstowych 
  • dwie preferencje dotyczące miejsca odbycia stypendium - media i kraj związkowy/miasto

Prosimy o przesłanie aplikacji cyfrowej z załącznikami w JEDNYM pliku PDF na adres: koch@ijp.org

Jeśli masz pytania dotyczące programu lub aplikacji, skontaktuj się z: Susanne Koch koch@ijp.org

Sponsorzy